Privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: Privaatsustingimused) kehtivad kõikidel juhtudel, mil OÜ Essentuky Baltic (edaspidi: AquaLine) töötleb füüsiliste isikute (edaspidi: Klient või Kasutaja) isikuandmeid.
AquaLine-il on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ning täiendada. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kliente e-posti teel (juhul kui AquaLine-il on Kliendi e-mail olemas).

Milliseid AquaLine-i veebilehti privaatsustingimused puudutavad?
aqua-line.ee;

Vastutav töötleja ja andmekaitse ametnik
Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Essentuky Baltic, registrikoodiga 11588433, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Narva mnt 13a, Tallinn, 10151. Kõikides Privaatsustingimuste ja isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes annab Klientidele ja Kasutajatele selgitusi ning täiendavat teavet AquaLine-i andmekaitseametnik. Andmekaitseametnikuga kontakteerumiseks peab Klient edastama päringu e-kirjaga aadressile info@aqua-line.ee.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted
AquaLine töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati Kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.
AquaLine-i eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele. AquaLine-i kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek; Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Kliendil ja Kasutajal oleks piisav teave ning informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;

Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid
AquaLine kogub Kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel: Veebilehe kasutamise võimalus; Lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks ja toodetest huvitatud Klientide ja Kasutajate suhtluseks; Turundusliku sisuga teadete ja infokirjade edastamiseks Kliendile.

Kliendi ja Kasutaja õigused isikuandmete töötlemisel
Kliendil on igal ajal õigus pöörduda AquaLine-i andmekaitseametniku poole (info@aqua-line.ee), et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid: õigus taotleda juurdepääsu Kliendi ja Kasutaja kohta käivatele isikuandmetele; õigus nõuda andmete parandamist; õigus nõuda andmete kustutamist; õigus piirata isikuandmete töötlemist; õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele; õigus nõuda isikuandmete ülekandmist; õigus, et Kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel; õigus nõusoleku tagasivõtmisele; õigus esitada kaebus Andmekaitseinspektsioonile. Kui Klient on avaldanud soovi saada AquaLine-i uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse AquaLine-i andmekaitseametniku e-posti aadressile info@aqua-line.ee.

Töödeldavad isikuandmed
AquaLine töötleb alljärgnevaid isikuandmeid: Kliendi ees- ja perekonnanimi, aadress, ettevõte (vajadusel), telefoninumber, e-posti aadress; Kliendi e-postiaadress, ees- ja perekonnanimi ja Kliendi asukoha info (maakonna tasemel).
Kliendi nõusoleku alusel edastab AquaLine vastavale tööandjale (kolmandale isikule) veebilehe Kasutajate järgmised isikuandmed, mille on Kasutaja maandumislehe vahendusel otsustanud tööandjale edastada: elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi, telefoninumber; andmed; andmed, mis sisalduvad manustatud dokumendis.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
Kolmas isik on AquaLine-i koostööpartner, kes hoiustab Kasutajate isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub AquaLine-i Kasutajatele ja Klientidele oma teenuseid. AquaLine kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad: E-posti aadresside hoiustamise ja e-mailide haldamise süsteemi, mis võimaldab sealhulgas kasutajatel kutsuda ka teisi uudiskirjaga liituma; Veebilehe majutust; Veebilehe ja sotsiaalmeedia kasutusstatistika analüüsi. AquaLine hoiab Kasutajate andmeid saladuses ning tagab nende töötlemise seaduslikkuse. Isikuandmete avaldamine ja edastamine kolmandatele isikutele (Kliendile) toimub ainult Kasutaja nõusolekul.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
AquaLine säilid isikuandmeid perioodil, mis on vajalik privaatsusteates märgitud eesmärkide saavutamiseks või kuni seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb.
Järgnevalt on toodud kokkuvõtlik tabel koos näidetega meie isikuandmete säilituspõhimõtete kohta.
Säilitustähtaeg, mille möödumisel meie valduses olevad isikustatud andmed kustutatakse või anonüümitakse eeldusel, et ei esine seda välistavaid tunnuseid (näiteks teatud juhtudel on selleks võlgnevus).
Näited
– Meililisti ja kontaktivormi kaudu kogutud isikuandmeid hoiustatakse seni, kuni Kasutaja avaldab soovi andmete kustutamiseks.
– Veebilehe kasutamise statistikat säilitatakse vastavalt koostööpartnerite platvormide tulenevatele seadistustele.
– AquaLine rakendab kõiki mõistlikke meetmeid hallatavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmetele ja võimalus nende töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kõikide Kasutajate ja Klientide isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.
Küpsised

AquaLine-i veebilehel kasutatakse küpsiseid kasutajale teenuse parendamiseks ja pakkumiseks, kasutajakogemuse analüüsimiseks. AquaLine-i veebilehe külastades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega.